REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/31/ES (2010.gada 19.maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) (969 Kb)

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2010/30/ES (2010.gada 19.maijs) par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (844 Kb)

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu (2008/0016 (COD)) (576 Kb)

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/32/EK (2006.gada 5.aprīlis) par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 93/76/EEK (Dokuments attiecas uz EEZ)
(512 Kb)

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/8/EK (2004.gada 11.februāris) par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK (482 Kb)

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2002/91/EK (2002.gada 16.decembris) par ēku energoefektivitāti
(461 Kb)

Likumi

Latvijas Republikas likums "Energoefektivitātes likums"
(spēkā esošs no 2016.gada 29.marta) (90 Kb)

Latvijas Republikas likums "Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likums"
(spēkā esošs no 2011.gada 4.oktobra) (177 Kb)

Latvijas Republikas likums "Ēku energoefektivitātes likums"
(spēkā esošs no 2013.gada 9.janvāra) (773 Kb)

Latvijas Republikas likums "Elektroenerģijas tirgus likums"
(spēkā esošs no 2005.gada 8.jūnija) (263 Kb)

Latvijas Republikas likums "Enerģētikas likums"
(spēkā esošs no 1998.gada 6.oktobra) (239 Kb)

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.284 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām
(2013.gada 28.maijs) (276 Kb)

Noteikumi par kārtību, kādā noslēdz un pārrauga vienošanos par energoefektivitātes paaugstināšanu
(2011.gada 12.jūlijs) (148 Kb)

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās” nolikums
(2010.gada 5.janvāris) (3.40 Mb)

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"
(2009.gada 24.februāris) (908 Kb)

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums"
(2009.gada 25.jūnijs) (2.79 Mb)

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi""
(2009.gada 10.februāris) (500 Kb)

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode"
(2009.gada 13.janvāris) (520 Kb)

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"
(2013.gada 9.jūlijs) (686 Kb)

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.26 "Noteikumi par energoauditoriem"
(2009.gada 13.janvāris) (215 Kb)

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.59 " Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās"
(2008.gada 5.februāris) (1.02 Mb)

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
(2008.gada 21.oktobris) (205 Kb)

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.534 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""
(2003.gada 23.septembris) (555 Kb)

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""
(2001.gada 27.novembris) (291 Kb)

Koncepcijas

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020.gadam (13.8 Mb)

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2010.-2020.gadam (EN) (37 Mb)

Prezentācija par Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2010.-2020.gadam (3.43 Mb)

Latvijas Republikas pirmais energoefektivitātes rīcības plāns 2008.-2010.gadam
(2008.gada 21.maijs) (245 Kb)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.–2016.gadam
(2006.gada 1.augusts) (1.61 Mb)

Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcija 2006. - 2016.gadam (603 Kb)

Progresa ziņojums par Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2006. - 2016.g. izpildi
(2008.g. marts) (180 Kb)

Progresa ziņojums par Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2006. - 2016.g. izpildi
(2009.g. maijs) (202 Kb)

Rīgas domes lēmumi un noteikumi

Normatīvo aktu katalogs

RD saistošie noteikumi par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā (126 Kb) Paskaidrojuma raksts (69.4 Kb)

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā (574 Kb)

RD instrukcija par Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību (160 Kb)